Privacy verklaring - AVG

Maran Yachtcharter speichert keine Namen oder andere Daten, die etwas über Ihre Identität aussagen.

Statistische Daten werden zwar gespeichert, diese können aber niemals auf individuelle Personen zurückgeführt werden. Maran Yachtcharter benutzt diese Daten, um die Website den Wünschen und Erwartungen der Benutzer anzupassen. Sie können auf dieser Website anonym um Rat fragen. Sie können auf dieser Website Formulare ausfüllen, wobei auf jeden Fall Ihr Name, E-mail-Adresse und eventuell Ihre Adresse und Telefonnummer erfragt werden. Diese Daten sind notwendig, um Ihre Fragen oder Reaktionen beantworten zu können. Dies gilt auch für die Anmeldung zum digitalen Rundbrief.

Wenn Sie diese Website besuchen, legt das System automatisch ein „Cookie“ auf Ihrem Computer ab. Dies ist eine kleine Datei mit einer willkürlichen Buchstaben- und Ziffernkombination. Darin sind keine persönlichen Daten enthalten. Für die Weiterverwendung von persönlichen Daten gilt, dass nur die Daten benutzt werden, die Sie selbst aktiv hinterlassen haben. Selbstverständlich werden diese nicht Dritten zur Verfügung gestellt oder für andere Zwecke benutzt als die, für die Sie diese angegeben haben.

AVG  Privacy Statement  van Maran Yachtcharter:

Maran Yachtcharter is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  Maran Yachtcharter is gevestigd aan de :  Skutmakkerspole 12            8542 AJ Terkaple Nederland.

https://www.maran.nl/             

M. Gubbels en P.J.van Schie zijn de functionarissen gegevensbescherming van Maran Yachtcharter zij zijn te bereiken via info@maran.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maran Yachtcharter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gehuurde schepen-objecten

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maran.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maran Yachtcharter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om u een dienst te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Maran Yachtcharter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maran Yachtcharter) tussen zit.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

 

Maran Yachtcharter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor de persoonsgegevens:

De reden van deze relatief lange termijn is om u van dienst te kunnen zijn met advies voor het te huren schip, gebaseerd op uw verleden bij ons.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Maran Yachtcharter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maran Yachtcharter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Maran Yachtcharter gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruiker. U kunt deze website dus anoniem raadplegen. U kunt op deze website formulieren invullen, waarbij in elk geval uw naam, e-mailadres, en eventueel uw adres en telefoonnummer worden gevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw vraag en/of reactie te kunnen beantwoorden. Dit geldt ook voor het aanmelden van onze digitale nieuwsbrief.

Als u deze website bezoekt plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maran Yachtcharter .

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maran.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Maran Yachtcharter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maran Yachtcharter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maran.nl